VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MioBio, s.r.o.

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) https://www.mojaflaska.sk (ďalej aj „e-shop“).
2. Nákup tovaru v zmysle týchto VOP môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej aj „Kupujúci") bez obmedzenia s tým, že Kupujúci súhlasí, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito VOP, ustanoveniami reklamačného poriadku (článok VIII. VOP), ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.mojaflaska.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim podľa týchto VOP je:

Názov: MioBio, s.r.o.
Sídlo: Jasovská 43, 851 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47214821
Zápis: Okresný register vedený Mestským súdom Bratislava III
oddiel: Sro, vložka č. 90535/B
DIČ: 2023811152
IČ DPH: SK2023811152
E-mail: info@mojaflaska.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.: 02/58272 172, 02/58272 104
Fax: 02/58272 170

3. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred VOP.

II.
Objednanie tovaru

1. Kupujúci si môže elektronicky objednať tovar ponúkaný Predávajúcim na e-shope, a to vyplnením objednávkového formulára umiestneného na webstránke Prevádzkovateľa.
2. V úvode objednávkového formulára Kupujúci určí počet kusov objednávaného tovaru a vyplní svoje údaje. Ak Kupujúci nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska ulice, čísla domu, PSČ a mesta, na ktorú tovar objednáva, telefónne číslo a e-mail. Ak Kupujúci nakupuje v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, po zaškrtnutí príslušného políčka „Nakupujem na firmu“, uvedie tiež obchodné meno (názov firmy), IČO, DIČ a IČ DPH (ak je pridelené).
3. Kupujúci následne určí spôsob doručenia tovaru a spôsob platby. Pokiaľ si Kupujúci bude priať tovar doručiť na adresu odlišnú od adresy jeho fakturačných údajov, po zaškrtnutí príslušného políčka „Doručovacia adresa je iná ako fakturačná“, uvedie tiež adresu, na ktorú mu bude tovar doručovaný. Prípadné poznámky k objednávke Kupujúci uvedie v príslušnom poli formulára. Kupujúci tiež môže vyplniť nepovinný dotaz Predávajúceho o získaní informácií o tovaroch ponúkaných Predávajúcim na e-shope.
4. Pred odoslaním objednávky tovaru Kupujúci zaškrtne príslušné políčko „Odoslaním objednávky súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho“, čím vyjadrí súhlas s týmito VOP vrátane všetkých ich častí (Reklamačný formulár a Ochrana osobných údajov, ktorá sa nachádza na samostatnej stránke); v procese vyplňovania objednávkového formulára sú VOP Kupujúcemu k dispozícii interaktívnou formou v rámci objednávkového formulára pred aj po zaškrtnutí políčka „Odoslaním objednávky súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho“. Kupujúci zaslaním objednávky tiež individuálne potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
5. Stlačením tlačidla „Záväzne objednať s povinnosťou platby“ dôjde k objednaniu Kupujúcim určeného tovaru. Kupujúci stačením tohto tlačidla zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil (bol Predávajúcim oboznámený) o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny tovaru a prepravných nákladov je povinný uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim; výnimkou je objednanie tovaru do/mimo územia Slovenskej republiky, kedy Predávajúci určí cenu prepravných nákladov podľa aktuálnych cenníkov dopravcov do/v krajine, do ktorej Kupujúci tovar objednáva individuálne až po odoslaní emailového dopytu, pričom Kupujúceho následne e-mailom informuje o prepravných nákladoch a vyžiada si jeho súhlas s ich výškou.
6. Objednávka je podmienená vyplnením všetkých základných údajov Kupujúceho vyžadovaných systémom e-shopu (systém vyžaduje údaje najmä v závislosti od toho, či je Kupujúci fyzická alebo právnická osoba). Údaje uvedené Kupujúcim v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
7. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná Predávajúcim v systéme e-shopu, o čom bude Kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o potvrdení objednávky (ďalej aj „Potvrdenie objednávky“) zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
8. Doručením Potvrdenia objednávky Kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru (kúpna zmluva) považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených v týchto VOP a na e-shope. V prípade objednania tovaru na iné územie ako územie Slovenskej republiky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až momentom, kedy bude Predávajúcemu doručený súhlas s výškou prepravných nákladov podľa bodu 6. tohto článku VOP.
9. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky – množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje a Predávajúci a Kupujúci sú povinní vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia kúpnej zmluvy plnili.

III.
Cena a platobné podmienky

1. Všetky ceny tovarov sú vrátane DPH. Cena tovaru je uvedená pri príslušnom tovare.
2. Uvedené ceny môžu podliehať zmenám zo strany Predávajúceho i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. V prípade, že medzi uskutočnením objednávky a jej potvrdením zo strany predávajúceho dôjde ku zmene kúpnej ceny za tovar alebo služby, Predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho písomne upozorní. Upozornenie Predávajúceho nie je potvrdením objednávky, ale novým návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci so zmenou ceny nesúhlasí, kúpna zmluva sa nepovažuje za uzatvorenú, ibaže by Predávajúci potvrdil pôvodnú objednávku Kupujúceho. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú Predávajúcim.
3. Popri kúpnej cene tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť aj náklady na dodanie tovaru (prepravné náklady) vo výške v závislosti od vybraného spôsobu prepravy v zmysle objednávky a podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.
4. Kúpnu cenu a prepravné náklady hradí Kupujúci podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke, a to:
a) na dobierku – v hotovosti pri prevzatí tovaru;
b) prevodom na bankový účet Predávajúceho – bankový účet Predávajúceho bude uvedený v Potvrdení objednávky;
c) prevodom na bankový účet Predávajúceho – ak sa platba zrealizuje prostredníctvom platobnej brány Slovenskej sporiteľne, a.s., IČO: 00 11 653.
5. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
6. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
7. V prípade, že Kupujúci neuhradí kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru (podľa Kupujúcim zvoleného spôsobu úhrady) pri prevzatí tovaru (na dobierku), resp. v stanovenej lehote (prevod na bankový účet Predávajúceho), je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
8. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny a po úhrade nákladov za dodanie tovaru.
9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho.

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť a tovar Kupujúcemu dodať v lehote do 10 pracovných dní:
a) v prípade platby dobierkou – od Potvrdenia objednávky Predávajúcim;
b) v prípade platby prevodom na účet Predávajúceho alebo platby kartou – po obdržaní úhrady za tovar a za prepravené náklady na bankovom účte Predávajúceho.
2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v Potvrdení objednávky. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 7 dní po tom, čo mu bol tovar dostupný, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe Predávajúci vráti Kupujúcemu, ak mu Kupujúci za tovar vopred zaplatil, zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim, do 5 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérom (dopravca), prípadne udaním nesprávnej adresy Kupujúceho.
3. Ak doba dodania uvedená v bode 1. tohto článku VOP bude z technických dôvodov nesplniteľná (o čom sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho), platí nasledovné:
a) Predávajúci a Kupujúci sa môžu dohodnúť o predĺžení doby dodania objednaného tovaru, a to výhradne písomnou formou;
b) ak nedôjde k dohode Predávajúceho a Kupujúceho o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 15 dní vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.
4. Povinnosť Predávajúceho dodať objednaný tovar Kupujúcemu je splnená:
a) Kupujúci – spotrebiteľ, okamihom prevzatia tovaru od prepravcu
b) Kupujúci – podnikateľ, okamihom odovzdania tovaru na prepravu kuriérovi (dopravca) na miesto určenia.
Spôsob dopravy si volí Kupujúci sám cez objednávkový formulár v e-shope.
5. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov dopravy:
a) prostredníctvom kuriéra DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) – doprava tovaru je zdarma na územie Slovenskej republiky pri platbe niektorým zo spôsobov uvedených v článku III. bod 3. písm. b. a c. týchto VOP;
b) prostredníctvom kuriéra DPD (Direct Parcel Distribution SK s.r.o.) – doprava tovaru je na územie Slovenskej republikyúčtovaná podľa aktuálneho cenníka dopravcu vo výške 4,50 EUR/objednávka;
c) prostredníctvom iného kuriéra / iného dopravcu – týka sa dopravy tovaru mimo územia Slovenskej republiky; doprava tovaru bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka dopravcu určeného Predávajúcim, súhlas s výškou prepravných nákladov vysloví Kupujúci spôsobom podľa článku II. bod 6. týchto VOP.
6. Predávajúci Kupujúcemu odporúča skontrolovať neporušenosť obalu zásielky tovaru, ako aj samotného tovaru ihneď po doručení.

V.
Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar;
b) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby;
c) zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu dohodnutým spôsobom a v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru;
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom s Predávajúcim v Potvrdení objednávky; pri doprave tovaru mimo územia Slovenskej republiky bude termín dodania tovaru Predávajúcim upresnený v závislosti od možností dopravcov.

VI.
Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe Potvrdenia objednávky Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;
b) odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad a pod.).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar a na zaplatenie prepravných nákladov.
3. Predávajúci má právo stornovať objednávku po oboznámení Kupujúceho, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 5 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

VII.
Poučenie o práve kupujúceho - spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.
2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2. VOP, e-mailom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár odstúpenia od zmluvy na diaľku
3. V prípade, že Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar Predávajúcemu, a to jeho zaslaním na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2. VOP alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s Predávajúcim, a to najneskôr do 5 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom a pod.. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch ho vrátiť Predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak Predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania alebo tovar nie je kompletný, Predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode s Kupujúcim mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. rozrezanie pevných, zaliatych obalov).
4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenie dôvodu aj pred doručením tovaru, resp. aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy a to písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2. VOP, e-mailom alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a iných nákladov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu a ďalšie náklady skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu Kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
6. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
7. Pre odstránenie pochybností, body 1. až 6. tohto článku VOP výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon č. 250/2007 Z. z.").

VIII.
Reklamačný poriadok

1. Reklamačný poriadok pre Kupujúceho - spotrebiteľa
a. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho e-mailom alebo zaslaním doporučeného listu na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2. týchto VOP v súlade s reklamačným poriadkom (tento článok VOP) (ďalej aj „Reklamačný poriadok“). Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v týchto VOP, na zadnej strane záručného listu, na stránke www.mojaflaska.sk resp. budú Kupujúcemu v prípade potreby opätovne poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
b. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. Zákona č. 250/2007 Z. z. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
c. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.
d. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby za podmienok uvedených v týchto VOP.
e. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tovaru zaslaním reklamácie na adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2. týchto VOP alebo u osoby poverenej Predávajúcim vybavovaním reklamácií, ktorou je spoločnosť MioBio, s.r.o., so sídlom Jasovská 43, 851 07 Bratislava, IČO: 47 214 821, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 90535/B, pričom kontaktnou adresou na prijímanie a vybavovanie reklamácií je MioBio, s.r.o., Komenského 345/7, 972 23 Dolné Vestenice (ďalej aj „Určená osoba“), a to vyplnením formuláru na uplatnenie https://www.mojaflaska.sk/storage/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/FLASKA Reklamacny_protokol.pdf, ktorý spolu s tovarom a dokladom o zaplatení Kupujúci doručí Určenej osobe. Pri uplatňovaní reklamácie u Určenej osoby, Kupujúci informuje Predávajúceho o uplatnení reklamácie a zašle mu kópiu reklamačného formuláru na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v článku I. bod 2 týchto VOP.
f. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
i. doručenie riadne vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a iných dokladov uvedených v týchto VOP od Kupujúceho Predávajúcemu (Určenej osobe);
ii. doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu (Určenej osobe).
g. Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné, aby Kupujúci v reklamácii uviedol minimálne údaje o type výrobku, jeho výrobnom číslo, čísle predajného dokladu a aby riadne popísal závady. Reklamovaný tovar musí byť čistý, kompletný, t.j. s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale. Predávajúci odporúča Kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci ani Určená osoba nepreberajú.
h. Predávajúci alebo Určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
i. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo Určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 Z. z. ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo Určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
j. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej aj "Odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok Odborného posúdenia tovaru nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s Odborným posúdením tovaru. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady Odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci Odborným posúdením tovaru preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania Odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na Odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
k. Kupujúci nemôže uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
l. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
m. Predávajúci reklamáciu odmietne v prípade, že:
i. Kupujúci Predávajúcemu nepredloží doklad o zaplatení, príslušenstvo alebo dokumentáciu tovaru;
ii. uplynie záručná doba tovaru;
iii. ak bola vada na tovare spôsobená mechanickým poškodením tovaru kupujúcim alebo treťou osobou;
iv. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu alebo prostrediu uvedenému v návode na použitie tovaru;
v. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
vi. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;
vii. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
viii. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
ix. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
x. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
n. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
o. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
i. odovzdaním opraveného tovaru;
ii. výmenou tovaru;
iii. vrátením kúpnej ceny tovaru;
iv. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
v. písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia;
vi. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
p. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
q. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady Predávajúcim stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
r. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
s. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
t. Najprv môže Kupujúci požadovať od Predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.
u. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa písm. o. bodu 1. tohto článku VOP, bezplatné.
v. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho podľa písm. k. bodu 1. tohto článku VOP nasledujúcim spôsobom:
i. Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
ii. Predávajúci chybný tovar vymení.
w. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chybný, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa písm. k. bodu 1. tohto článku VOP reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
i. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
ii. v prípade, že nemôže Predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.
x. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
y. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.
z. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
aa. V prípade, že Predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si Kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.
bb. V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je podľa osobitného predpisu Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z.. Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.
2. Reklamačný poriadok pre Kupujúceho – podnikateľa
a) Na vybavovanie reklamácií Kupujúceho – podnikateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 1. tohto článku VOP s nasledovnými výnimkami vzťahujúcimi sa výlučne na Kupujúceho – podnikateľa:
a. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť v prvom rade priamo u Určenej osoby; až v prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu Predávajúci;
b. lehota na vybavenie reklamácie je 60 dní;
c. záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa riadi podmienkami výrobcu v súlade s príslušnými podmienkami podľa Obchodného zákonníka (§ 429 a nasl.); u vybraných produktov je výrobcom záruka pre Kupujúceho obmedzená;
d. ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možné a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať;
e. ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis;
f. ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže Kupujúci:
i. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád;
ii. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné;
iii. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy;
g. voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 2. písm. f) tohto článku Kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi Predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny;
h. ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 2. písm. g) tohto článku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy;
i. dokiaľ Kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je Predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť Kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov;
j. ak Kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel Predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže Predávajúci oznámi Kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote;
k. dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 2. písm. j) tohto článku alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže Predávajúci oznámiť Kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak Kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 2. písm. j) tohto článku;
l. ak Predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote 2. písm. j) tohto článku alebo bodu 2. písm. k) tohto článku môže Kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní Predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa 2. písm. j) tohto článku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže Kupujúci bez súhlasu Predávajúceho meniť;
m. na účely týchto VOP je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné;

IX.
Osobné údaje a ich ochrana

1. Pre účel týchto VOP uvádzame v tomto článku základné informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajov, pričom podrobnejšie a konkrétnejšie informácie poskytujeme na samostatnej podstránke na našej webovej stránke, týkajúcej sa výhradne ochrany a spracovania osobných údajov. Viac informácii si môžete prečítať v nasledovnom odkaze viac info.
2. Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).
3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom tejto web stránky) medzi Kupujúceho a Predávajúceho, pričom sa jedná o nasledovné údaje: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, na ktorú sa tovar objednáva, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak Predávajúci spracúva aj iné osobné údaje Kupujúceho, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru. Právnym základom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je zmluvný vzťah v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) a spracúvanie údajov podľa osobitného predpisu podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona.
4. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zákonom stanovených povinností Predávajúceho, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to po dobu 10 rokov.
5. V prípade výslovne daného súhlasu môže Predávajúci spracúvať osobné údaje Kupujúceho (dotknutá osoba) aj na marketingové účely, pričom tento súhlas dáva Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme, bez vytvorenia objednávky v eshope, alebo po vložení Vašich osobných údajov, ktoré sa Vám zobrazí v prípade, že chcete opustiť našu webstránku. Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim resp. návštevníkom (dotknutá osoba) na základe výslovného súhlasu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, za účelom zasielania marketingových materiálov spracúvame po dobu, kým neodvoláte Váš súhlas. Takto udelený súhlas môžete odvolať kedykoľvek.
6. Osobné údaje sú a budú spracúvané v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7. Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín. Kupujúci má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:
a. požadovať od Predávajúceho prístup k jeho Osobným údajom;
b. na opravu poskytnutých Osobných údajov;
c. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;
d. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;
e. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov;
f. právo na prenos osobných údajov na iného správcu;
g. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
h. právo na odvolanie súhlasu.
1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
2. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 6. tohto článku VOP vybaví Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od doručenia žiadosti.
3. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v týchto VOP sám, resp. prostredníctvom týchto sprostredkovateľov
a) Direct Parcel Disptribution SK s. r. o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498
b) PLUSIM spol. s r.o., so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 818 565
c) ZZL account s.r.o., so sídlom Farmárska 7, 821 06 Bratislava, IČO: 50 356 763
d) KBS Development, s.r.o., so sídlom Košická 905/52, 821 08 Bratislava, IČO: 46 663 045
e) MAILERLITE UAB, Paupio g. 46, 11341 Vilnius, Lithuania
f) Integromat s.r.o., Novakovych 1954/20a, 180 00 Prague 8, Czech Republic.
4. Ako Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito VOP prehlasujem, že som bol v súlade s § 19 Zákona informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov Predávajúcim.

X.
Platforma riešenia sporov

1. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sú platné a účinné od 20.12.2019 a rušia predchádzajúce znenia VOP.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.mojaflaska.sk.
3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa v právnom vzťahu Predávajúci a Kupujúci – spotrebiteľ vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa v právnom vzťahu Predávajúci a Kupujúci – podnikateľ vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú vo vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim - podnikateľom budú rozhodovať výlučne slovenské súdy podľa slovenského právneho poriadku.